Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne
1.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Michał
Kanarkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Szachowa Michał Kanarkiewicz
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: ul. Broniewskiego 27/3, 84-200 Wejherowo, NIP 5882282367,
REGON 341622223, adres poczty elektronicznej: sklep@kanarkiewicz.pl oraz numer telefonu
kontaktowego: 500742501 – zwany dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu
Internetowego i Sprzedawcą.
1.2. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów
świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność
świadczenia usług przez Administratora.
1.3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób
nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z
formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.
1.4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Michał Kanarkiewicz nadzoruje Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na www.sklep.kanarkiewicz.pl,
www.kanarkiewicz.pl, www.nauczycielszachow.pl .
2. Dane Osobowe
2.1. Michał Kanarkiewicz przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów
obejmujących Produkty i usługi świadczone przez Michał Kanarkiewicz w ramach
www.sklep.kanarkiewicz.pl, www.kanarkiewicz.pl, www.nauczycielszachow.pl .
2.2. oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Michał Kanarkiewicz
2.3. Michał Kanarkiewicz może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego
Produktów i usług partnerów handlowych Michał Kanarkiewicz, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na
tego rodzaju marketing.
2.4. Michał Kanarkiewicz wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i
świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane
dotyczyły. Do niezbędnych danych Michał Kanarkiewicz zalicza:
a. Imię, adres-email
2.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Michał Kanarkiewicz jest zgoda Klientów, jak
również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
a. umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
b. realizacji zamówień na Produkty i usługi Michał Kanarkiewicz,
c. reakcji na informacje przesłane Michał Kanarkiewicz z wykorzystaniem formularza
kontaktowego,
d. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
e. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Michał Kanarkiewicz oraz Produktów i
usług partnerów handlowych Michał Kanarkiewicz, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju
marketing.

2.6. Podczas zakładania Konta, zakupu Produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera
lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki
Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.
2.7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
2.8. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza
kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do
prawidłowego wykonywania usług przez Michał Kanarkiewicz.
2.9. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2.10. Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również
ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego
żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez Michał Kanarkiewicz będzie niemożliwe i
zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.

2.11. Michał Kanarkiewicz będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego
wykonania usług przez Michał Kanarkiewicz, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z
przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Michał Kanarkiewicz.
2.12. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej
informacji.
2.13. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej,
rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Michał Kanarkiewicz, korzystania z formularza
kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.sklep.kanarkiewicz.pl,
www.kanarkiewicz.pl, www.nauczycielszachow.pl . wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i
przechowujące następujące informacje:
a. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i
na serwerach strony internetowej www.sklep.kanarkiewicz.pl, www.kanarkiewicz.pl,
www.nauczycielszachow.pl .
b. (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
c. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie
strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o
błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony
www.sklep.kanarkiewicz.pl, www.kanarkiewicz.pl, www.nauczycielszachow.pl .
d. nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na
stronę www.sklep.kanarkiewicz.pl, www.kanarkiewicz.pl, www.nauczycielszachow.pl .
e. Imię, adres e-mail
2.14. W przypadku uzyskania przez Michał Kanarkiewicz wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony
internetowej www.sklep.kanarkiewicz.pl, www.kanarkiewicz.pl, www.nauczycielszachow.pl niezgodnie z
Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Michał Kanarkiewicz może przetwarzać dane osobowe
Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
2.15. Dane osobowe przechowywane są przez okres nieokreślony.
3. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.sklep.kanarkiewicz.pl,
www.kanarkiewicz.pl, www.nauczycielszachow.pl .
4. i jej poddomen
4.1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.sklep.kanarkiewicz.pl, www.kanarkiewicz.pl,
www.nauczycielszachow.pl ., niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem
konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych
osobowych.
5. Korzystanie z formularza kontaktowego
5.1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Michał Kanarkiewicz skontaktuj się
wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
6. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)
6.1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Michał
Kanarkiewicz i dostępnych na www.sklep.kanarkiewicz.pl, www.kanarkiewicz.pl,
www.nauczycielszachow.pl . wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-
mail. Pola te są obowiązkowe.
6.2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest
niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Michał
Kanarkiewicz zwracać się do czytelników po imieniu.
7. Zamawianie usług i produktów
7.1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Michał Kanarkiewicz za pośrednictwem
www.sklep.kanarkiewicz.pl, www.kanarkiewicz.pl, www.nauczycielszachow.pl .
7.2. możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny
na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego
danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu
zamieszkania.

7.3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Michał
Kanarkiewicz (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych
osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Michał Kanarkiewicz oraz
partnerów handlowych Michał Kanarkiewicz)
7.4. Michał Kanarkiewicz zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom,
którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego
produktów i usług Michał Kanarkiewicz.
7.5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje
odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.sklep.kanarkiewicz.pl, www.kanarkiewicz.pl,
www.nauczycielszachow.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy
(np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona
przez klientów i partnerów Michał Kanarkiewicz i www.sklep.kanarkiewicz.pl, www.kanarkiewicz.pl,
www.nauczycielszachow.pl ..
7.6. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na
listach adresowych www.sklep.kanarkiewicz.pl, www.kanarkiewicz.pl, www.nauczycielszachow.pl ..
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i
wysyłane są sporadycznie.
8. Jawne Dane Osobowe
8.1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Michał Kanarkiewicz przy okazji wysyłania
komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony
zawierające te dane.
8.2. Michał Kanarkiewicz nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub
firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie
podlegają Polityce Prywatności.
9. Inne formularze
9.1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Michał Kanarkiewicz i dotyczące usług,
produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Michał Kanarkiewicz nie podlegają Polityce
Prywatności.
10. Partnerzy
10.1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i
newsletterach należących do Michał Kanarkiewicz. Przekazywanie danych podmiotom trzecim Michał
Kanarkiewicz nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
10.2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być
przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na
bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
10.3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Zmiany Polityki Prywatności
11.1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania
zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną
poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu,
Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z
akceptacją nowej treści Regulaminu.
11.2. Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na
podstawową zasadę: Michał Kanarkiewicz nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy
adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Michał Kanarkiewicz serwisu i newsletterów.